ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN LUMOSA LIGHTING B.V.

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (“AV”) gelden tussen de gebruiker van deze AV, te weten: Lumosa Lighting B.V., gevestigd te Ekkersrijt 4110, 5692 DC Son en Breugel (KvK-nummer 86871986) (“Lumosa”) en de contractspartij van Lumosa (“Klant”). De AV zijn geschreven voor alle door Lumosa aangeboden en geleverde zaken op het vlak van sportveldverlichting, openbare verlichting, industriële verlichting, terreinverlichting en aanverwante producten (“Product” of “Producten”).

1. Algemene bepalingen
1.1
Deze AV zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met Lumosa ten aanzien van de levering van Producten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant worden in dat opzicht uitdrukkelijk uitgesloten.
1.2 Lumosa kan deze AV eenzijdig wijzigen. In dat geval stelt Lumosa schriftelijk de Klant van de wijzigingen op de hoogte. Als de Klant de wijzigingen niet wil accepteren, kan zij de overeenkomst uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de datum van de wijziging opzeggen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding. Als de Klant niet binnen de genoemde termijn opzegt, treden de wijzigingen na afloop van deze termijn in werking.
1.3 Wanneer de tekst in deze AV strijdig is met de tekst in de offerte of de overeenkomst, gaat de tekst van de offerte of, na opdracht, de overeenkomst voor.
1.4 Indien een van de bepalingen, of een deel daarvan, uit de overeenkomst, dan wel deze AV nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de overeenkomst en de AV blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling overeen te komen. Deze nieuwe bepaling dient daarbij in overeenstemming te zijn met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.
1.5 Deze AV zijn beschikbaar gesteld in de Nederlandse taal en in de Engelse taal. Als er sprake is van een (geschil over een) inconsistentie tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst van deze AV of als er sprake is van een verschil in de interpretatie daarvan, dan zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

2. Offertes en prijzen
2.1
De Klant garandeert dat hij, in de offertefase, aan Lumosa alle voor de overeenkomst juiste en relevante informatie heeft verstrekt, waaronder, maar niet uitsluitend, alle informatie over het doel waarvoor en de omstandigheden waarin de Producten zullen worden gebruikt en verder alle informatie conform de instructies van Lumosa, of waarvan de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Lumosa is er niet verantwoordelijk voor als de Producten niet aan de overeenkomst beantwoorden als gevolg van het verstrekken van onjuiste en/of het niet verstrekken van informatie door de Klant.
2.2 Een offerte van Lumosa is vrijblijvend en wordt gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte geldende prijzen en specificaties. Lumosa kan een offerte altijd aanpassen als prijsbepalende factoren en/of de leveringstijd veranderen.
2.3 Een advertentie of een aanbieding op de website, in brochures en/of vergelijkbare documentatie houdt geen aanbieding in die door de Klant geaccepteerd kan worden. Lumosa behoudt zich het recht voor om te allen tijde veranderingen aan te brengen in haar Producten, afgebeeld en omschreven op haar website, in brochures en/of vergelijkbare documentatie. De Klant kan geen rechten ontlenen aan bonussen, kortingen of aanbiedingen die in het verleden door Lumosa zijn gegeven.
2.4 Alle prijzen in de offertes en/of de overeenkomst zijn in euro’s en exclusief btw. De prijs betreft uitsluitend het Product, exclusief het transport daarvan conform artikel 5 en exclusief andere te leveren zaken en diensten, tenzij deze zaken en diensten in de expliciet in de prijs zijn opgenomen.
2.5 Indien Lumosa een model of een demo toont, gebeurt dit slechts bij wijze van aanduiding en kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. De te leveren Producten kunnen van het model of de demo afwijken, in die zin dat de te leveren Producten nieuwe versies en/of updates en uiterlijke verschillen (in kleur, van het logo, afwerking, etc.) kunnen betreffen.
2.6 Als er sprake is van omstandigheden die na de totstandkoming van de overeenkomst optreden, ongeacht of deze omstandigheden voorzienbaar waren, en die leiden tot een prijsverhoging van een Product (of onderdelen daarvan) van 10% of meer, dan heeft Lumosa het recht om eenzijdig de prijs aan te passen en moet de Klant de aanvullende prijs vergoeden. Als de Klant weigert om deze vergoeding te betalen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst op te zeggen. In dat geval vergoedt de Klant de kosten die Lumosa gemaakt heeft uit hoofde van de overeenkomst.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1
Een overeenkomst tussen Lumosa en de Klant wordt pas gesloten zodra Lumosa dit schriftelijk bevestigt of doordat Lumosa uitvoering geeft aan de order van de Klant.
3.2 De aanvaarding van een aanbieding van Lumosa door de Klant is onherroepelijk.
3.3 Lumosa is gerechtigd om in het kader van de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
3.4 Afspraken gemaakt met, dan wel toezeggingen gedaan door ondergeschikten van Lumosa, of tussenpersonen en/of derden die door Lumosa ingeschakeld zijn, binden Lumosa slechts indien Lumosa deze afspraken of toezeggingen schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd.

4. Betaling
4.1
De Klant betaalt de facturen van Lumosa uiterlijk 30 kalenderdagen na de factuurdatum, zonder een beroep te kunnen doen op verrekening of opschorting.
4.2 Elke klacht over een factuur moet binnen de betalingstermijn schriftelijk en gemotiveerd bij Lumosa worden ingediend, op straffe van verval van het recht om te klagen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.
4.3 Lumosa mag altijd vooruitbetaling van de factuur, of een deel daarvan, en/of aanvullende zekerheden eisen voordat de levering van de Producten heeft plaatsgevonden en bij weigering van de Klant de levering opschorten.
4.4 Alle kosten van de Klant aan Lumosa worden in volgorde van opeisbaarheid aangewezen ter voldoening van 1) de kosten, 2) de rente en 3) de hoofdsommen.
4.5 Nadat de betaaltermijn zoals omschreven in lid 1 ongebruikt is verstreken, verkeert de Klant onmiddellijk in verzuim en dient hij aan Lumosa de wettelijke rente conform art. 6:119a BW en alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, inclusief de urenvergoeding van het personeel van Lumosa, te vergoeden.
4.6 Als Lumosa reden heeft om aan te nemen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen en een gestelde zekerheid onvoldoende blijkt, worden alle vorderingen van Lumosa op de Klant onmiddellijk opeisbaar zodra Lumosa de Klant daarover schriftelijk informeert.

5. Levering en risico
5.1 De opgave van een levertijd door Lumosa is enkel indicatief en betreft nooit een fatale termijn. Lumosa houdt de Klant op de hoogte van de leveringstermijnen van de Producten, daaronder verstaan de aanpassingen daarop. Een levering van Producten vindt plaats ’Delivered at Place’ conform de Incoterms 2020.
5.2 De Klant is verplicht om de Producten op het aangegeven tijdstip van levering in ontvangst te nemen. Als de Klant verzuimt deze verplichting te vervullen, dan heeft Lumosa het recht om de Producten voor rekening en risico van de Klant op te slaan. De Producten worden dan slechts alsnog door Lumosa geleverd als de Klant de factuur ter zake de Producten en de aanvullende kosten van Lumosa geheel voldaan heeft. Als de Producten niet binnen één maand na het opslaan van de Producten door de Klant afgenomen zijn, dan heeft Lumosa het recht om deze Producten terug te nemen. Dit recht laat de verplichting van de Klant, om Lumosa schadeloos te stellen voor het niet afnemen van de Producten en de aanvullende kosten, onverlet.
5.3 Indien de productie van Lumosa door enige oorzaak beperkt is, heeft Lumosa het recht om de beschikbare productie en Producten geheel naar eigen goeddunken te verdelen over haar klantenbestand. Dit kan ertoe leiden dat, afhankelijk van de gegeven situatie, er aan de Klant minder Producten geleverd worden dan is overeengekomen in de overeenkomst, zonder dat voor Lumosa enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de Klant ontstaat voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1
Alle door Lumosa geleverde Producten blijven eigendom van Lumosa, totdat de Klant alle verplichtingen uit de tussen Partijen gesloten overeenkomst is nagekomen.
6.2 Tenzij de Producten bestemd zijn voor wederverkoop, is de Klant niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze over te dragen of te bezwaren. Dit artikel heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 BW.
6.3 Alle aan de Klant geleverde Producten waar een eigendomsvoorbehoud op berust, moeten afgescheiden van andere goederen en duidelijk herkenbaar als eigendom van Lumosa opgeslagen worden.
6.4 Als Lumosa haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Lumosa of aan een door Lumosa aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lumosa zich bevinden en die zaken terug te nemen.

7. Licentie LumosaTouch
7.1
De Klant heeft slechts het recht om de dienst “LumosaTouch” te gebruiken in combinatie met de geleverde Producten (voor zover deze daarvoor geschikt zijn) en als Lumosa de Klant daarvoor een licentie heeft verstrekt. Voor het gebruik van LumosaTouch gelden de prijzen en de licentievoorwaarden zoals opgenomen in de offerte, de overeenkomst en/of de LumosaTouch applicatie.
7.2 De licentie ter zake LumosaTouch is niet exclusief en kan door Lumosa altijd herroepen worden. De Klant is verplicht om de gebruikersnaam/gebruikersnamen en wachtwoorden die toegang geven tot LumosaTouch geheim te houden. Deze toegangsgegevens mogen slechts met een eindgebruiker gedeeld worden – als sub-licentie – na toestemming van Lumosa en onder de voorwaarde dat de betreffende eindgebruiker zich heeft gecommitteerd aan de licentievoorwaarden als bedoeld in lid 1. In dat laatste geval blijft ook de Klant verantwoordelijk voor het naleven van de licentievoorwaarden.
7.3 Lumosa staat er niet voor in dat LumosaTouch foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Als de Producten niet te gebruiken zijn als gevolg van het niet functioneren van LumosaTouch, spant Lumosa zich in om LumosaTouch binnen redelijke termijn te (laten) herstellen of om de Klant een alternatief te geven zodat de Producten wel te gebruiken zijn. Lumosa is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet functioneren van LumosaTouch en het daardoor niet kunnen gebruiken van de Producten, tenzij het niet functioneren langer dan zeven (7) kalenderdagen ononderbroken heeft geduurd en het niet functioneren wordt veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Lumosa.

8. Intellectueel eigendom
8.1
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, LumosaTouch, de aanvullende levering van zaken en diensten en alle data die door Lumosa is verstrekt of is gemaakt uit hoofde van de Overeenkomst, blijven eigendom of onder licentie van Lumosa. Er wordt geen enkel intellectueel eigendomsrecht of gebruiksrecht verleend aan de Klant, tenzij expliciet anders aangegeven in de AV, de offerte en/of de overeenkomst.
8.2 Lumosa is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Producten tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen Partijen is overeengekomen. De Klant zal nooit technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Producten te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. Indien de Klant onrechtmatig gebruik maakt van de Producten en/of aanvullende diensten is Lumosa gerechtigd om de toegang tot de Producten op te schorten tot de Klant het onrechtmatige gebruik heeft gestopt.
8.3 Lumosa is gerechtigd om de naam en het logo van de Klant te gebruiken in haar externe communicatie, waaronder het vermelden van naam en logo van de Klant op de website en social media van Lumosa.
8.4 De Klant mag de naam en het logo van Lumosa en/of haar licentiegevers alleen gebruiken voor zover dit nodig is om de Producten te gebruiken. De Klant mag aanduidingen van Lumosa op de Producten niet verwijderen of onleesbaar maken.

9. Klachten
9.1
De Klant moet de geleverde Producten controleren op aantallen vóór acceptatie. Als de geleverde aantallen niet juist zijn, moet de Klant de levering onder voorbehoud van het later corrigeren van de juiste aantallen accepteren. Teveel geleverde Producten hoeven niet in ontvangst te worden genomen.
9.2 De Klant is verplicht om de Producten bij levering te controleren op zichtbare gebreken. Het recht van de Klant om te klagen vervalt binnen 48 uur na levering, tenzij de Klant de klacht voor die tijd schriftelijk bij Lumosa heeft ingediend. Elk vermeend gebrek moet daarbij zo gedetailleerd mogelijk omschreven worden, inclusief foto’s en overige relevante informatie.
9.3 De Klant stelt Lumosa in staat om binnen zeven (7) kalenderdagen na een klacht het betreffende Product te onderzoeken, bij gebreke waarvan ieder recht op garantie vervalt. Hieronder wordt tevens verstaan het verstrekken door de Klant van relevante gegevens met betrekking tot de gebruiksgeschiedenis van het betreffende Product.
9.4 Klachten worden niet in behandeling genomen, indien:
a. het aankoopbewijs van de Producten niet beschikbaar is voor inspectie door Lumosa of het serienummer van het Product niet duidelijk leesbaar is;
b. er sprake is van geringe afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, materiaal, afmeting, kleur en andere afwijkingen die in de branche toelaatbaar worden geacht;
c. er sprake is van een afwijking van op een afbeelding van het Product in een catalogus, brochures of ander promotiemateriaal van Lumosa of op de website.
9.5 Bij onterechte klachten kan Lumosa de kosten van onderzoek in rekening brengen bij de Klant.
9.6 Bij gerechtvaardigde klachten ter zake een Product is de onderstaande garantieregeling van toepassing.
9.7 Als er sprake is van een gerechtvaardigde klacht kan Lumosa aanvullende, noodzakelijke maatregelen nemen ter beperking van verdere schade en ter bevordering van herstel. De te nemen maatregelen kunnen onder andere inhouden dat leveringen worden stopgezet, dat het de Klant verboden wordt de Producten te verkopen, te installeren en/of dat een recall plaatsvindt. De Klant moet alle medewerking bij de uitvoering van deze maatregelen verlenen, waaronder het verstrekken van informatie over de verkoop en zijn klanten, en is verplicht om te bewerkstelligen dat zijn klanten ook aan deze maatregelen medewerking verlenen. De Klant is verplicht alle informatie omtrent daadwerkelijk of eventueel te nemen maatregelen geheim te houden.
9.8 Lumosa neemt geen retour gestuurde Producten in ontvangst, tenzij dit van te voren met de Klant schriftelijk is afgesproken.
9.9 Defecte Producten, of onderdelen daarvan, worden eigendom van Lumosa zodra deze zijn vervangen of geretourneerd.

10. Garantie
10.1
Lumosa garandeert dat elk Product vanaf het tijdstip van levering aan de Klant tot en met 60 maanden daarna (i) voldoet aan de productspecificaties van Lumosa en verder de specificaties zoals die in de overeenkomst staan omschreven en (ii) vrij is van gebreken.
10.2 De onder lid 1 genoemde garantie geldt niet als:
a. een defect voortvloeit uit informatie die verstrekt is door of namens de Klant;
b. het Product door de Klant en/of door derden is gerepareerd of bewerkt zonder schriftelijke toestemming van Lumosa;
c. het geleverde Product niet gebruikt is voor het doel waarvoor het gemaakt is of het Product in een andere omgeving gebruikt wordt dan bedoeld;
d. de schade is veroorzaakt tijdens het transport of de installatie door de Klant naar/bij de eindgebruiker van het Product;
e. het Product niet conform de door Lumosa afgegeven documentatie, instructies, handleidingen, manuals, normen, etc. is geïnstalleerd, gebruikt, gerepareerd of anderszins is bewerkt of niet conform de instructie is onderhouden;
f. de bedrading van het Product niet correct is of het Product niet heeft gefunctioneerd binnen de gegeven elektrische waarden, bedrijfsgrenzen en omgevingsomstandigheden die zijn verstrekt in specificaties, toepassingsrichtlijnen, IEC-normen of enig ander document dat met een Product is meegeleverd;
g. het Product niet is gebruikt conform de geldende normen, voorschriften, veiligheids-, bedrijfstak- en/of elektriciteitsnormen;
h. de schade of verlies van het Product het gevolg is van een externe oorzaak, zoals buitengewone weersomstandigheden, bliksem, vernieling, diefstal, etc., of;
i. er sprake is van normale slijtage van het Product;
10.3 Elke aanspraak op garantie moet binnen de garantieperiode en binnen dertig (30) kalenderdagen na ontdekking of nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had moeten zijn, schriftelijk worden ingediend. Elke aanspraak moet ten minste de volgende informatie bevatten om in behandeling genomen te kunnen worden:
a. welk Product het betreft, en in geval van een systeem, ook de vermelding van andere gebruikte onderdelen;
b. foto’s van het Product, service sticker, het gebrek en het mastluik;
c. installatie- en factuurdatum; en
d. een gedetailleerde beschrijving van het gebrek.
10.4 Deze garantie (i) geldt uitsluitend voor de Klant en niet voor zijn klanten, agenten of vertegenwoordigers en (ii) is de enige garantie die Lumosa verstrekt met betrekking tot de Producten. Artikel 7:17 BW is niet van toepassing.
10.5 Als Lumosa een aanspraak op de garantie honoreert, is de Klant verplicht om het Product te retourneren aan Lumosa en is Lumosa uitsluitend verplicht om, naar eigen keuze, het Product te repareren of te vervangen en aan de Klant te leveren binnen een redelijke termijn. Voor zover de Klant een installateur is en hij de vervangings- en/of herstelwerkzaamheden uit hoofde van de garantie uitvoert, vergoedt Lumosa niet de kosten van de vervangings- en/of herstelwerkzaamheden aan de Klant.
10.6 De vervanging of het herstel van (een onderdeel van) een Product onder de garantie, heeft geen invloed op de oorspronkelijke garantietermijn.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
11.1
In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of een onrechtmatige daad door Lumosa is zij uitsluitend aansprakelijk voor:
a. directe schade, bestaande uit: (i) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade en (ii) de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Klant aantoont deze schade te hebben geleden, en;
b. tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de overeenkomst.
11.2 De aansprakelijkheid van Lumosa voor overige (gevolg) schade, daaronder derving van inkomsten, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verlies van reputatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, verlies van data, etc. is uitgesloten.
11.3 Elke aansprakelijkheid van Lumosa vervalt indien:
a. de Klant een geslaagd beroep heeft gedaan op de hiervoor genoemde garantie en Lumosa aan haar garantieverplichtingen heeft voldaan;
b. door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
11.4 De Klant vrijwaart Lumosa tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de overeenkomst.
11.5 Een aansprakelijkheidsbeperking of -uitsluiting geldt niet voor zover de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid vanuit Lumosa.

12. Opschorting en (tussentijdse) beëindiging
12.1
Het is de Klant niet toegestaan om de overeenkomst voortijdig op te zeggen, tenzij Lumosa daarmee schriftelijk instemt. Deze instemming zal slechts gegeven worden als Lumosa schadeloos gesteld wordt ter zake de opzegging.
12.2 Naast de in de wet genoemde mogelijkheden tot opzegging en/of ontbinding, heeft Lumosa het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen, als (i) na het sluiten van de overeenkomst het aannemelijk wordt dat de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen; (ii) de Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt/wordt verleend; (iii) het faillissement van de Klant is aangevraagd/de Klant in staat van faillissement is verklaard; (iv) de Klant zijn bedrijfsactiviteiten staakt; of (v) de directe of indirecte zeggenschap over de Klant op enige wijze wijzigt. De Klant dient Lumosa van deze omstandigheden onmiddellijk op de hoogte te stellen.
12.3 Als Lumosa de overeenkomst opschort of geheel of gedeeltelijk opzegt of ontbindt, dan is elke vordering van Lumosa op de Klant direct opeisbaar. Voor zover Lumosa en de Klant dan overeenkomen dat een Product geretourneerd wordt, wordt het deel van de vordering van Lumosa dat betrekking heeft op dit Product na ontvangst hiervan op de vordering van Lumosa in mindering gebracht. Lumosa is niet aansprakelijk voor de schade die de Klant lijdt als gevolg van een opschorting, opzegging en/of ontbinding door Lumosa.

13. Geheimhouding
13.1
Partijen erkennen het vertrouwelijke karakter van de overeenkomst en alle informatie die uit hoofde van de overeenkomst uitgewisseld wordt en behandelen de informatie als zodanig. Deze informatie mag niet geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij deze openbaarmaking uit een wettelijke verplichting volgt.

14. Overmacht
14.1
Onder overmacht aan de zijde van Lumosa wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken waarover Lumosa redelijkerwijs geen controle kan uitoefenen, zowel voorzien of onvoorzien, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen:
a. schade ten gevolge van natuurrampen, bliksem en/of stormschade;
b. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan, waardoor de levering van Producten wordt belemmerd;
c. werkstakingen, bedrijfsbezetting, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt;
d. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;
e. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden/belemmeringen;
f. gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur, enige machinerieën en energievoorzieningen;
g. beperkingen of stopzettingen van leveringen door de openbare nutsbedrijven;
h. brand, waterschade, storingen of ongevallen in het bedrijf van Lumosa of van door Lumosa ingeschakelde derden;
i. niet of niet tijdige levering aan Lumosa door toeleveranciers of andere derden;
j. stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie;
k. epidemie en/of pandemie;
l. in beslagnemingen van voorraden en/of inventaris bij Lumosa of bij door Lumosa ingeschakelde derden;
m. uitval of onderbreking van elektrisch, netwerk- en/of telefoonsystemen, internet, ransomware- en andere (online)aanvallen, computervirussen; en
n. alle overige oorzaken, buiten haar schuld of risicosfeer ontstaan.
14.2 In het geval van overmacht stelt Lumosa de Klant zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte. Als de overmachtssituatie langer dan 3 maanden duurt, is elke Partij bevoegd om de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat een Partij gehouden is de schade van de andere Partij te vergoeden.
14.3 Indien Lumosa in het geval van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan wel deze gedeeltelijk zal nakomen, dient de Klant de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan Lumosa.

15. Overnamebeding
15.1
De Klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na afloop daarvan, op generlei wijze, behoudens na toestemming van Lumosa, medewerkers van Lumosa, direct of indirect, op enige wijze bewegen om bij Lumosa uit dienst te treden. Bij overtreding van dit beding is de Klant aan Lumosa een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd, gelijk aan het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1
Op deze AV, offertes en/of de overeenkomst tussen partijen ter zake de levering van Producten, dan wel alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden, is Nederlands recht exclusief van toepassing, uitgezonderd de conflictrechtelijke regels. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
16.2 Geschillen die voortvloeien uit deze AV, offertes en/of de overeenkomst worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.